Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Organisatie

Een academische basisschool is niet meteen een bestuurlijk centrum voor innovatie en strategische personeelsontwikkeling. Zowel de school, het schoolbestuur als collega-scholen zullen hier met hun achterban voor moeten kiezen.

Partners

Een academische basisschool realiseer je niet alleen. Voor het opleiden en leren op de werkplek zijn een hogeschool en een ROC de natuurlijke partners. Voor schoolontwikkeling huurt de school c.q. het schoolbestuur kennispartners in vanuit advies- en innovatiecentra of opleidingsinstituten. Voor onderzoek werkt de school c.q. het schoolbestuur samen met onderzoekers vanuit hogescholen, universiteiten of innovatiecentra.
De partners op een rij.
Lerarenopleiding Basisonderwijs HU ITT 
Netwerken van besturen

Koers en strategisch beleid

Op schoolniveau en op bovenschools niveau vraagt dit om een heldere koers: Welke strategische keuzes maken scholen en bestuur? Welke schoolontwikkelingsprocessen komen daarbij op gang? Wat betekent dit voor de vormgeving van onderwijsprocessen? Wat vraagt dit aan bekwaamheden van personeel?
Op basis van deze koers kunnen scholen en schoolbestuur de praktische organisatie van schoolontwikkeling, opleiden, professionalisering en onderzoek inrichten.
De koers en de praktische organisatie krijgt zijn weerslag in sturingsdocumenten en afspraken met externen.

 

Sturingsdocumenten onderzoeksplannen Afspraken met externen
  • strategische beleidsplannen
  • schoolontwikkelingsplannen
  • professionaliseringsplannen
  • onderzoeksplannen
  • convenanten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • leer-arbeidsovereenkomsten
  • contracten

 

Verankering

Monitoring van plannen geeft concrete informatie of zaken lopen zoals ze vooraf bedacht waren. Het bestuurlijk verankeren van deze monitoring is wezenlijk om te voorkomen dat mooie plannen slechts papieren tijgers blijken te zijn.


 

Beleidskader Kader

 

Beleidskader

De KSU, de KPOA en Lerarenopleiding Basisonderwijs HU-ITT geven vorm aan de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen.
Het Beleidskader Proceseigenaren beschrijft eigenaarschap, bevoegdheden en te boeken resultaten.

Beleidskader Proceseigenaren (doc)

Deelnemende scholen Kader

Subsidie Kader

 

Subsidie

KSU en KPOA ontvangen van het ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur een subsidie in het kader van de subsidieregeling Dieptepilot voor de opleidingsschool en de academische school 2005-2008.

Deze subsidie werd vervolgens verlengd. Voor de periode 2013-2016 is subsidie verkregen voor 'Samenwerking Opleiding en Scholen'.

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht